Uvjeti prodaje

Opći uvjeti

(scroll down for Terms in English)

Udruga Festival Mediteranskog Filma Split (FMFS) je Organizator je programa Kino Mediteran. (u daljnjem tekstu Organizator). Rezervacija i prodaja ulaznica za kino vrši se putem ovog online shopa. Ulaznica je predmet, informacija ili digitalno dobro koja omogućava ulaz na događanje za koje je kupljena u kanalima prodaje u ponudi. FMFS jamči sigurnost sustava i valjanost ulaznica kupljenih isključivo kroz službene kanale prodaje oglašene na našim stranicama. Sve vrste ulaznica koje FMFS nudi se koriste na način da prva osoba koja ulaznicu iskoristi ima mogućnost ulaza, osim ako se ne radi o personaliziranim ulaznicama koje su povezane sa imenom i prezimenom pojedinog kupca, kada kupac u svakom trenutku može potvrditi svoj identitet uvidom u javnu ispravu.

Kanali prodaje  su ova Internet trgovina i blagajne na mjestu događanja. Ovisno o potrebama Organizatora, ulaznice se mogu prodavati i van naznačenih kanala prodaje. Organizator zadržava pravo promjene programa i naknadne izmjene cijene ulaznice.

Korištenje ulaznice

Kupovinom ulaznice posjetitelj događanja prihvaća uvjete korištenja ulaznice kao i pravila ponašanja na mjestu održavanja događanja koje određuje FMFS. Kupovinom ulaznice kupac, odnosno posjetitelj, bezuvjetno prihvaća i sljedeće: povrat i zamjena ulaznice nakon kupnje nije moguć; napuštanjem mjesta događanja ulaznica prestaje važiti ukoliko Organizator nije odredio drugačije; zbog nepoštivanja pravila ponašanja i zloupotrebe ulaznice posjetitelj može biti udaljen sa mjesta događanja bez prava na bilo kakvu naknadu; kupac ne smije presavijati, gužvati, računalno manipulirati ili na bilo koji drugi način mijenjati ulaznice otisnute na papiru ili distribuirane elektronskim putem na način da se ošteti ili izmijeni linearni ili 2D kod za automatsku provjeru ispravnosti ulaznice koji se nalazi na ulaznici; FMFS nije odgovoran za probleme nastale uslijed oštećenja i izmjene linearnog i 2D koda i/ili drugih mehaničkih oštećenja ulaznice nakon kupovine; kupac je do trenutka ulaza na događaj ulaznice dužan čuvati na sigurnom mjestu i posebno ih čuvati od neovlaštenog kopiranja; FMFS nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom, krivotvorenjem i neovlaštenim kopiranjem ulaznice – svaka istovjetna kopija ulaznice, bilo da je otisnuta na papiru ili je distribuirana elektronskim putem je pravovaljana tako da će ulaz na događaj biti omogućen isključivo prvoj osobi koja ulaznicu iskoristi, a naknadne reklamacije nisu moguće.

Povrat ulaznice i novčana nadoknada

Jednom kupljenu ulaznicu nije moguće vratiti. Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Interneta su obvezujuće te ne mogu biti otkazane ili naknadno izmijenjene. U slučaju otkazivanja ili promjene rasporeda u programu festivalaili/i u slučaju prekida koncerata zbog nevremena, izdanu ulaznicu je moguće: zamijeniti ulaznicom za drugu izvedbupo izboru kupca ili zatražiti povrat novca. Ulaznice je moguće zamijeniti na festivalskoj blagajni, uz predočenje ulaznice za neodržani koncert.Povrat novca zbog otkazivanja ili promjene programaili/i u slučaju prekida koncerata zbog nevremenase vrši isključivo sredstvom plaćanja kojim je obavljena kupnja ulaznice (u slučaju plaćanja karticom na karticu kojom je kupljena ulaznica).

Reklamacije i korisnička podrška

Sve reklamacije, pritužbe na uslugu i pitanja od strane kupaca potrebno je uputiti na email adresu blagajna@fmfs.hr. Reklamacije nije moguće predati putem telefona.

 

Ostali uvjeti korištenja ulaznice

Posjetitelj događaja pristaje da kao dio publike bude sniman zvučno i slikovno bez ograničenja. Na događaj je zabranjeno unošenje pića, hrane, boca, limenki, oružja, pirotehničkih sredstava i bilo kojih drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja ili su zabranjeni od strane organizatora događaja.

Načini dostave

Ulaznice se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana kod kupnje. FMFS ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge. Jednom kada ste elektroničku ulaznicu uspješno pohranili na svoje računalo. Račun vrijedi kao ulaznica. Molimo vas da ulaznicu ne izrezujete pošto ulaznica vrijedi isključivo ako je list papira na kojem je ulaznica ispisana neoštećen. Ulaznicu čuvajte na sigurnom mjestu do dana događanja za kojeg ulaznica vrijedi jer se ulaz na događanje omogućava isključivo prvoj osobi koja kopiju ulaznice iskoristi. Prilikom dolaska na mjesto događanja ulaznicu koristite na isti način kao i tradicionalnu tiskanu ulaznicu ili slijedite upute organizatora.

Načini plaćanja

Ukoliko su nužne, sve naknade koje su u vezi sa načinom plaćanja ispisane su na ulaznici.

Gotovinom na prodajnom mjestu i blagajni

Gotovinom možete plaćati isključivo na blagajni festivala.

Kreditnom karticom u webshopu

Sve ulaznice u našoj Internet trgovini moguće je kupovati kreditnim karticama. Za plaćanje u našoj Internet trgovini koristimo PBZ Card checkout funkcionalnost. PBZ Card osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima PBZ Card sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pritom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. PBZ Card  zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. PBZ Card sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unapređuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom vaših kartičnih podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti (Kuna). Za kupce iz inozemstva prilikom terećenja vaše kreditne kartice, iznos u kunama prikazan na Internet trgovini će se konvertirati u vašu lokalnu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj Internet trgovini.

Zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci su zaštićeni te neće biti dani na uvid trećim osobama. Vaši osobni podaci čuvaju se samo kako bi se olakšao proces narudžbi.

Cookies

Cookies su informacije pohranjene na vašem računalu, a koji služe boljoj funkcionalnosti AgentCASH portala. U standardnoj postavci, vaše računalo prihvaća cookies-e, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. AgentCASH ne koristi cookies za pohranu osobnih podataka, stoga je vaša privatnost uvijek zagarantirana.

E-Mail

Organizator koristi vašu e-mail adresu samo za postupak naručivanja ulaznica, osim ako sami ne odlučite da želite primati i newsletter. Otkazivanja, odgađanja i ostale važne obavijesti o događajima proslijedit ćemo vam e-mailom. Nadalje, obavijestit ćemo vas o važnim poboljšanjima naše Internet stranice / webshopa / postupka kupovine. U svakom slučaju, Organizator ne šalje neželjene reklamne poruke putem e-maila.

Ugovor

Naš online servis podrazumijeva sporazumno korištenje i čuvanja vaših podataka. Sve izmjene u našem poslovanju, koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka, bit će objavljene na našoj Internet stranici.

Imprint

Festival Mediteranskog Filma Split

Matoševa 34, 21000 Split, Croatia

Email: info@fmfs.hr, Web: www.fmfs.hr, Telefon: +385 21 232 442

Direktor: Alen Munitić, Izvršni direktor: Goran Akrap

Udruga je registrirana pod brojem: 17004270 kod Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županijiTerms and Conditions

Mediterranean film festival (FMFS) is the organizer of Kino Mediteran. (the Organizer). Reservations and ticket sales is done through the online shop. Ticket is an object, information or digital good that allows entrance to the event for which it is purchased. FMFS guarantees system security and validity of tickets purchased only through official sales channels posted on our website. All types of tickets that FMFS offers are used in a way that the first person who uses the ticket is allowed to enter the event, unless the ticket is personalized i.e. associated with the first and last name of each customer. In that case the organizer can verify your identity by examining the official ID card or passport at any time during or before the event.

Sales channels for the festival are the Internet shop and cash register at Venue. Depending on the needs of the Organizer, tickets can be sold outside the designated sales channels. The organizer reserves the right to change the program and any subsequent updates of the price of admission.

Using the Ticket

By purchasing a ticket the visitor accepts this terms of use as well as rules of conduct on the site of the event as determined by FMFS . By purchasing the ticket buyer or visitor, unconditionally accepts the following: the return and replacement of tickets after the purchase is not possible; by leaving the event ticket ceases to be valid unless otherwise determined by Organizer; due to non-compliance with the code of conduct and abuse of visitor tickets, a visitor can be expelled from the event without the right to any compensation; customer must not fold, crease, computer manipulated or otherwise alter tickets printed on paper or distributed electronically in a way that damages or alters a linear or 2D code for automatic verification of the ticket validity; FMFS . is not responsible for problems occurring due to damage and changes linear and 2D code and / or other mechanical damage on the ticket after the purchase; the buyer shall keep the tickets in a safe place and especially keep them from unauthorized copying until the moment of entrance; FMFS . is not responsible for damage caused by loss, theft, forgery and unauthorized copying of tickets. Each identical copy of the ticket, whether printed on paper or distributed electronically is valid so that the entrance to the event will be provided exclusively to the first person to use the ticket, and subsequent complaints are not possible. In case of delay in the projection Organizer can not guarantee that seating position will not be taken.

Returns and cash compensation

Purchased tickets can not be returned. All orders and purchased tickets via the Internet are binding and can not be canceled or modified later. In the event of cancellation or changes in programmeschedules or/and in case of the bad weather, a ticket can be: exchanged with a ticket for another performance of the customer's choice, or customer can request a refund. Tickets can be exchanged at the festival box office, by presenting tickets for the canceledperformance. Refunds for cancellations or changes in programmeschedule or/and in case of the bad weather will be done only by means of payment which was used for the original purchase (in case of card payment refund will be done to a card which was used to purchase a ticket).

Complaints and Customer Service

All the complaints, complaints about the service and questions by customers should be made to the email address blagajna@fmfs.hr. Complaints can not be handed over by phone.

Other Terms and Conditions

The event visitor agrees that he can be filmed or recorded as part of the audience without restrictions. It is forbidden to bring beverages, food, bottles, cans, weapons, pyrotechnical devices, and any other items that may endanger the safety of visitors or are prohibited by the organizers of the event.

Shipping methods

Tickets are delivered to the customer via e-mail to the address entered during the purchase process. FMFS  is not liable for damage caused by entering the wrong e-mail address or the inability to deliver the tickets caused by technical problems with the customer’s e-mail services. Once you have an electronic ticket stored successfully on your computer, print it on a standard sheet of paper. With the ticket you will get the bill. Please do not crop ticket because the ticket is valid only if the sheet of paper on which the ticket was printed is intact. Store ticket in a safe place until the day of event for which the ticket is purchased because the admittance to the event is given exclusively to the first person who shows a copy of the ticket. On arrival at the venue, e-ticket is used in the same way as a traditional printed ticket or otherwise as instructed by the organizers.

Payment methods

All fees related to the payments are printed on the ticket.

Cash at the point of sale and cash register

You can purchase tickets with cash only at the box office.

 

Credit card in the webshop

It is possible to buy tickets for all the screenings in our internet shop, by credit card. Payments in our internet shop use PBZ Card payment gateway. PBZ Card provides complete confidentiality of your credit card data from the moment they are entered in the payment form. Payment data is transmitted encrypted from your browser to the bank that issued the card. We never come in contact with the complete data of your payment card. Isolated core independently carries and manages sensitive data, while keeping them completely safe. Form for entry of payment data is SSL secured for maximum reliability. PBZ Card meets all requirements for security of online payments stipulated by the leading card brands, and operates in compliance with standard - PCI DSS Level 1 - the highest security standard of the Payment Card Industry. PBZ Card considers all collected information as a banking secret and treats them accordingly. The information is used solely for the purposes for which it is intended. Your sensitive data is completely safe, and their privacy is guaranteed by the most modern safeguards. Only data necessary to perform the work in accordance with the prescribed procedures is demanded for online payment. Security controls and operating procedures applied at the infrastructure ensure the reliability of the current system of PBZ Card. In addition, PBZ Card maintains strict access control and regular monitoring of security to prevent network vulnerabilities maintain and improve the level of system security protection of your credit card data.

Conversion statement

All payments will be done in Croatian currency (Kuna). For customers from abroad, when charging your credit card, the amount in Kuna shown on an online shop will be converted to your local currency at the exchange rate of the bank who issued the credit card. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our internet shop.

Protection of personal data

Your personal information is protected and will not be given to third parties. Your data is only to facilitate the process of order.

Cookies

Cookies are information stored on your computer, which extend the functionality of AgentCASH portal. In the default setting, your computer accepts cookies, and if you want to turn off, you will no longer be available for functions like single click and personalized homepage. AgentCASH does not use cookies to store personal information, so your privacy is guaranteed.

E-Mail

Organizer uses your e-mail address only for the ordering process unless you choose to want to receive the newsletter. Cancellations, delays and other important notices will be forwarded to you by e-mail. Furthermore, we will notify you about important improvements to our website / webshop / buying process. In any event, the organizer does not send unsolicited advertising messages via e-mail.

Agreement

Our online service constitutes an agreement with the use and storage of your information. Any changes in our business, relating to privacy and data protection, will be posted on our website.

Imprint

Festival Mediteranskog Filma Split

Matoševa 34, 21000 Split, Croatia

Email: info@fmfs.hr, Internet: www.fmfs.hr, Phone: +385 21 232 442

Director: Alen Munitić, Executive director: Goran Akrap

Registraton Number: 17004270 / Issuing body: State administration office, Split